tRANSPARÈNCIa

Normes de control intern

normes de contractació

Exercici 2019

Balanç de situació i Comptes de resultats

Informe TCU 2019

Exercici 2020

Balanç de situació i Comptes de resultats

Exercici 2021

Balanç de situació i Comptes de resultats

Exercici 2022

Balanç de situació i Comptes de resultats